dịch vụ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Inveslink đảm bảo cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tư vấn cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp ở mọi giai đoạn – vào bất cứ khi nào Khách hàng cần đến. Đội ngũ tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, có khả năng tiên liệu được những rủi ro có thể xẩy ra trên thực tế trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư.

Khách hàng sẽ nhận thấy những lĩnh vực chuyên môn sâu dựa trên cơ sở kết hợp những lĩnh vực khác nhau tạo được thể thống nhất trong hoạt động dịch vụ tư vấn hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm hoạt động của chúng tôi luôn hiều yêu cầu của khách hàng là đa dạng và thay đổi liên tục trong mọi giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp và phát triển không ngừng của dự án đầu tư.

BUSINESS OPERATIONS

Inveslink is committed to providing the customers all necessary consulting services related to their business and investment activities at all stages – whenever they need us. Our team including consultants, with many years of experience in the proper fields, are capable of anticipating the risks that may occur during the implementation of investment projects.

The customers can surely realize our profound know-how in dozens of fields that are specially unified in our consulting services. With our experience, we deeply understand the variety and constant changes during the corporate’s business operation and the development of the investment projects.

–      Tư vấn đầu tư

Chúng tôi với kiến thức chuyên và sự kết hợp hai hòa giữa hai lĩnh tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý tạo thành một dịch vụ hoàn chỉnh về tư vấn đầu tư phát triển dự án. Inveslink được nhà đầu tư nước ngoài tìm đến như là một địa chỉ tin cậy để nghiên cứu thị trường đầu tư, thực hiện thủ tục đầu, triển khai dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực như phát triển dự án công nghiệp, dịch vụ phân phối, thương mại, phát triển dự án bất động sản, giáo dục, y tế…

–      Investment consultancy

Our team with proper knowledge in two sectors of financial and legal is harmonized in comprehensive consulting services of investment project development. Inveslink is considered by many foreign investors as a reliable source for the investment market research, fulfilling investment procedures, implementing investment projects in series fields such as industrial production, services of distribution, trade, project development of real estate, education, health ...

–      Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thực hiện mọi giai đoạn của quá trình phát triển và đầu tư dự án bất động sản

–      Consulting services for real estate project development

We provide services involving all stages during developing and investing the real estate projects

Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến các Dự án kinh doanh Bất động sản của chúng tôi được thực hiện cụ thể như sau:

  1. Trong giai đoạn sơ khởi, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

–  Tư vấn lựa chọn các giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam;

–  Thiết kế mô hình công ty kinh doanh bất động sản đáp ứng chiến lược kinh doanh của khách hàng;

– Hỗ trợ khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;

– Trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi đã tích lũy và qua tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, chúng tôi cung cấp các ý kiến pháp lý để giúp khách hàng đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

Our consulting services for real estate projects including:

1. In the initial stage, we provide the following services:

– Consultancy to select the proper solutions/ models/ structures for implementing real estate business projects in Vietnam;

– Designing a real estate business model to meet the business strategy of the customer;

– Assist the client to obtain the necessary permits for the execution of the real estate business project;

– Based on the our knowledge and experience as well as consultation with relevant agencies and organizations, we provide legal advice to help our customers make business decisions properly.

  1. Trong giai đoạn thực hiện giao dịch, chúng tôi sẽ:

– Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu sử dụng quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp;

– Cơ cấu giao dịch bất động sản để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng;

–  Hoạch định chiến lược phát triển Dự án kinh doanh Bất động sản (bao gồm hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản);

–  Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến việc giao đất, tái định cư và đền bù đất (nếu được áp dụng);

– Tham gia đàm phán và soạn thảo các hợp đồng xây dựng theo tiêu chuẩn của FIDIC hoặc AS 400;

– Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;

–  Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng bất động sản;

–  Hỗ trợ trong việc thành lập công ty kinh doanh bất động sản;

  1. During the execution stage, we provide services:

– Evaluating the preliminary legal status of the land which the customer wishes to use the land use right/ assets attached to the land as equity contribution to the establishment of the enterprise;

– Structure real estate transaction to ensure the highest rights and interests for the customers;

– Plan the strategy of real estate business project development (including support for buy, sale or transfer of real estate);

– Compose contracts relating to land allocation, resettlement and compensation (in cases of application);

– Participate in negotiating and composing construction contracts in accordance with FIDIC or AS 400 standards;

– Participating in negotiating and composing contracts on lease, sale and transfer of real estate arising during the implementing real estate business projects;

– Compose agreements, contracts and fulfill the procedures of real estate transfer;

– Services in establishing a real estate business;

–      Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch xuyên biên giới về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Dịch vụ của chúng tôi đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

–      Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;

–      Nghiên cứu thị trường, phân tích theo ngành hàng, nhóm dịch vụ…;

–      Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

–      Cơ cấu các giao dịch;

–      Tham gia đàm phán hợp đồng;

–      Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;

–      Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;

–      Tư vấn về thuế, tái cấu trúc nguồn lao động và những tình huống pháp lý phức tạp khác phát sinh trong giao dịch;

–      Làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương để giúp khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật;

–      Tư vấn các vấn đề về luật cạnh tranh (chống độc quyền);

–      Tư vấn đầu tư vốn trong nước và quốc tế, tài trợ vốn;

–      Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

  1. Mergers and acquisitions (M&A)

With abundantly practical experience in dealing with cross-border M​​&A transactions, our services successfully supported series of M&A transactions in Vietnam.

– M&A of domestic and foreign enterprises;

– Market research, analysis by commodity line, service group …;

– Make a report on the assessment of the legal status of the enterprise;

– Structure transactions;

– Participate in contract negotiations;

– Provide consultancy about the bidding plan to purchase all or a part of other assets or businesses;

– Provide consultancy and draft transaction documents, including sales contracts and shareholder agreements;

– Provide tax consultancy, labor resource restructure and other complicated legal situations arising in the transaction;

– Working with central and local authorities to assist the customers in obtaining necessary permits in accordance with the law;

– Provide consultancy about competition law issues (anti-monopoly);

– Provide consultancy about domestic and international capital investment, funding;

– Provide consultancy about business restructuring.

–      Tư vấn phát triển và quản lý nguồn nhân lực

Ổn định đội ngũ nhân lực tuân thủ theo quy định cua pháp luật là chìa khóa phát triển của doanh nghiệp.  Kết hợp với việc vận dụng luật pháp, văn hóa, tập quán địa phương, Inveslink luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, đàm phán và lập các hợp đồng lao động. Inveslink cũng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi để tránh các mâu thuẫn không đáng có.

  1. Consultancy about human resource development and management

Stabilizing the human resource in accordance with the law is the development key of the business. Combined with the application of local regulations, culture and customs, Inveslink does our best to support our customers in a variety of areas including, but not limited to, the drafting of labor regulations, collective labor agreements; negotiating and composing types of labor contracts. Inveslink also coordinates with the enterprises to organize training courses on labor law for both employees and employers in order to create a favorable working environment to avoid unnecessary conflicts.

–      Tài chính – thuế

Tư vấn tai chính dự án là thế mạnh của Inveslink, các dịch vụ thực hiện bao gồm lập thẩm định dự án tiền khà thi, báo cáo tài chính dự án (FS), tài chính doanh nghiệp…

Inveslink có thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn thuế – một lĩnh vực được chúng tôi chú trọng xây dựng và phát triển ngay từ giai đoạn mới thành lập. Các luật sư của Inveslink kiến thức chuyên sâu và rất giàu kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực thuế VAT, thuế nhà thầu hay thuế thu nhập doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, xây dựng hay thương mại hoặc thuế chuyển nhượng vốn trong hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bộ phận tư vấn thuế của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thuế hiệu quả, và giúp họ được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật.

  1. Finance – Taxes

Providing services of project financial consultancy is the strength of Inveslink which includes composing and appraising project pre-FS or FS (feasible study), corporate finance …

Tax consultancy is also another strength of Investlink – a series of services that we have focused to develop from the beginning. Inveslink’s lawyers have extensive knowledge and experience in the areas of VAT, contractor taxation or corporate income tax in sectors of manufacture, construction or trade, or capital transfer taxes on M&A activities. In addition, our tax consultancy unit will assist the customers with efficient tax scheme, and help them enjoy tax incentives in accordance with the regulations.

–      Sở hữu trí tuệ

Pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Inveslink luôn sẵn sàng nắm bắt và đi cùng với những thay đổi đó để cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam về các vấn đề sở hữu trí tuệ. Inveslink đảm nhận việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền từ những giai đoạn đầu tiên hoặc soạn thảo các hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền hoặc chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn trợ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu.

  1. Intellectual Property Rights

The law on intellectual property rights (IPR) in Vietnam has made significant progress to meet the requirements of the market and international integration. Inveslink actively follow the progress to provide consulting services to local businesses and multinational companies doing business in Vietnam… . Inveslink undertakes the preparation of the necessary documentation for the registration of trademarks, patents, copyrights from the initial stages, or composing licensing agreements, franchise agreements or technology transfer agreements. In addition, we help the customers resolve IPR disputes such as counterfeit or trademark infringement.

–      Chứng khoán – Bảo hiểm – thị trường vốn

Inveslink tư vấn và soạn thảo các tài liệu, văn bản cho ngân hàng và người đi vay về các hợp đồng vay, hạn mức tín dụng và các biện pháp bảo đảm như hợp đồng bảo lãnh, thế chấp hay cầm cố phù hợp, đăng ký các khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Inveslink tư vấn cho các khách hàng là các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường Việt Nam liên quan đến việc thành lập, hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm của họ tại Việt Nam.

Inveslink tư vấn các vấn đề liên quan đến thị trường vốn và chứng khoán như tư vấn tái cấu trúc nợ, và tái cấu trúc công ty trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, cung cấp các ý kiến pháp lý cho các công ty chuẩn bị phát hành chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM hoặc Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, giúp khách hàng thành lập các quỹ đầu tư ở trong nước hoặc nước ngoài. Khách hàng thường xuyên của chúng tôi là các công ty quản lý quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty đã hoặc chưa lên sàn giao dịch chứng khoán, các công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước đang chuẩn bị cổ phần hóa.

  1. Securities – Insurance – capital markets

Inveslink consults and prepares documents applied for banks and borrowers on loan agreements, credit lines and guarantee measures such as guarantee, mortgage contracts, and register foreign loans with the State Bank of Vietnam in accordance with the law of Vietnam.

Inveslink has already consulted customers who are leading life insurance and non-life insurance companies in the Vietnamese market regarding their establishment, operations and product development in Vietnam.

Inveslink provides services related to capital and securities markets such as debt restructuring consultancy, and company restructure before initial public offering, providing legal advices for the company is preparing to issue securities on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) or Hanoi Stock Exchange (HNX), help customers set up investment funds domestically or abroad. Our regular clients are investment fund management companies, securities companies, listed or non-listed companies, joint stock companies and state-owned enterprises are preparing IPOs.

Gởi phản hồi

Email sẽ không bị hiển thị public. Trường bắt buộc nhập *

istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort esenyurt escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort marmaris escort izmit escort bodrum escort antalya escort antalya escort bayan gaziantep escort gaziantep escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne